Home | Phatra
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
CPAL06C1811B CPALL Call 0.01 0.00 766 29.11 30 พ.ย. 61 49
S5006C1812C S50Z18 Call 0.72 2.86 555 16.99 27 ธ.ค. 61 66
HOT S5006C1812A S50Z18 Call 0.77 1.32 9,671 14.56 27 ธ.ค. 61 66
BANP06C1810A BANPU Call 0.06 20.00 15 14.11 31 ต.ค. 61 27
PTT06C1811A PTT Call 0.07 40.00 63 13.19 30 พ.ย. 61 49
S5006C1812B S50Z18 Call 0.87 2.35 1,775 12.18 27 ธ.ค. 61 66
GPSC06C1811A GPSC Call 0.10 0.00 584 11.20 30 พ.ย. 61 49
HMPR06C1811A HMPRO Call 0.13 8.33 1,823 10.70 30 พ.ย. 61 49
NEW S5006C1812D S50Z18 Call 1.23 1.65 61 10.12 27 ธ.ค. 61 66
TRUE06C1811A TRUE Call 0.04 0.00 1,780 9.34 30 พ.ย. 61 49
KBAN06C1811A KBANK Call 0.64 -8.57 1,280 9.09 30 พ.ย. 61 49
SAWA06C1811A SAWAD Call 0.11 -15.38 513 8.60 30 พ.ย. 61 49
PTG06C1810A PTG Call 0.02 100.00 4,462 8.48 31 ต.ค. 61 27
BDMS06C1811A BDMS Call 0.46 -14.81 200 8.18 30 พ.ย. 61 49
NEW ADVA06C1903A ADVANC Call 0.52 0.00 260 7.92 29 มี.ค. 62 129
SCC06C1902A SCC Call 0.32 -8.57 787 7.78 28 ก.พ. 62 108
BJC06C1901A BJC Call 0.30 -6.25 324 7.35 31 ม.ค. 62 89
BCPG06C1811A BCPG Call 0.38 0.00 4,713 7.21 30 พ.ย. 61 49
PTTE06C1811A PTTEP Call 0.70 2.94 3,609 7.06 30 พ.ย. 61 49
TMB06C1902A TMB Call 0.14 0.00 671 7.03 28 ก.พ. 62 108
NEW LH06C1903A LH Call 0.16 -11.11 0 6.82 29 มี.ค. 62 129
BCH06C1811A BCH Call 0.50 4.17 5,080 6.61 30 พ.ย. 61 49
NEW MINT06C1903A MINT Call 0.31 -6.06 2,125 6.58 29 มี.ค. 62 129
MINT06C1901A MINT Call 0.36 -2.70 3,336 6.53 31 ม.ค. 62 89
HOT IVL06C1901A IVL Call 0.34 6.25 6,205 6.51 31 ม.ค. 62 89
KTB06C1902A KTB Call 0.46 -9.80 2,010 6.39 28 ก.พ. 62 108
TU06C1902A TU Call 0.36 -2.70 1,892 6.28 28 ก.พ. 62 108
AOT06C1903A AOT Call 0.48 2.13 4,132 6.25 29 มี.ค. 62 129
BBL06C1902A BBL Call 0.86 -8.51 1,167 6.18 28 ก.พ. 62 108
IRPC06C1811A IRPC Call 0.27 3.85 2,744 6.05 30 พ.ย. 61 49
SPRC06C1902A SPRC Call 0.59 7.27 3,609 5.95 28 ก.พ. 62 108
PTT06C1901A PTT Call 0.43 10.26 1,990 5.92 31 ม.ค. 62 89
CPN06C1811A CPN Call 0.71 1.43 2,108 5.91 30 พ.ย. 61 49
DTAC06C1901A DTAC Call 0.32 -11.11 2,122 5.62 31 ม.ค. 62 89
CENT06C1904A CENTEL Call 0.26 0.00 2,585 5.57 30 เม.ย. 62 148
NEW TMB06C1903A TMB Call 0.32 -3.03 2,995 5.47 29 มี.ค. 62 129
SCB06C1811A SCB Call 0.84 3.70 724 5.41 30 พ.ย. 61 49
SGP06C1812A SGP Call 0.25 0.00 2,183 5.30 25 ธ.ค. 61 64
AAV06C1904A AAV Call 0.43 -4.44 583 5.15 30 เม.ย. 62 148
NEW WHA06C1903A WHA Call 0.54 -3.57 4,570 5.11 29 มี.ค. 62 129
CPAL06C1811A CPALL Call 0.65 -2.99 345 5.01 30 พ.ย. 61 49
ITD06C1904A ITD Call 0.43 0.00 2,480 4.76 30 เม.ย. 62 148
PTTG06C1903A PTTGC Call 1.05 -2.78 1,946 4.76 29 มี.ค. 62 129
NEW COM706C1903A COM7 Call 0.49 0.00 1,814 4.69 29 มี.ค. 62 129
UV06C1812A UV Call 0.46 15.00 4,400 4.60 19 ธ.ค. 61 60
TOP06C1903A TOP Call 1.54 11.59 2,722 4.23 29 มี.ค. 62 129
TRUE06C1906A TRUE Call 0.20 0.00 3,176 4.21 28 มิ.ย. 62 189
NEW DTAC06C1903A DTAC Call 0.49 -7.55 2,076 4.07 29 มี.ค. 62 129
DELT06C1903A DELTA Call 0.95 0.00 0 3.94 29 มี.ค. 62 129
BGRI06C1903A BGRIM Call 1.03 3.00 1,050 3.78 29 มี.ค. 62 129
PTG06C1904A PTG Call 0.25 8.70 773 3.69 30 เม.ย. 62 148
MTC06C1901A MTC Call 0.73 0.00 495 3.61 31 ม.ค. 62 89
CBG06C1903A CBG Call 0.90 4.65 4,560 3.16 29 มี.ค. 62 129
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006P1812C S50Z18 Put 0.26 -10.34 2,903 -21.78 27 ธ.ค. 61 66
HOT S5006P1812B S50Z18 Put 0.17 -5.56 13,239 -18.04 27 ธ.ค. 61 66
HOT S5006P1812A S50Z18 Put 0.60 -4.76 10,681 -14.78 27 ธ.ค. 61 66
NEW S5006P1812D S50Z18 Put 0.70 -4.11 13 -13.54 27 ธ.ค. 61 66
PTT06P1901A PTT Put 0.26 -13.33 1,597 -6.53 31 ม.ค. 62 89
PTTG06P1903A PTTGC Put 0.33 3.13 777 -5.89 29 มี.ค. 62 129
AOT06P1903A AOT Put 0.44 -4.35 1,760 -5.67 29 มี.ค. 62 129
NEW DTAC06P1903A DTAC Put 0.57 5.56 1,784 -3.29 29 มี.ค. 62 129

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0