High Gearing DW | Phatra
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
HOT S5006C1812A S50Z18 Call 0.10 11.11 19,481 29.52 0.27 27 ธ.ค. 61 30
SOLD OUT S5006C1812C S50Z18 Call 0.06 0.00 4,437 26.60 0.15 27 ธ.ค. 61 30
S5006C1812B S50Z18 Call 0.21 10.53 820 22.99 0.44 27 ธ.ค. 61 30
S5006C1812D S50Z18 Call 0.47 9.30 708 17.75 0.76 27 ธ.ค. 61 30
SGP06C1812A SGP Call 0.01 0.00 100 17.43 0.17 25 ธ.ค. 61 28
UV06C1812A UV Call 0.04 -20.00 0 12.65 0.36 19 ธ.ค. 61 24
KCE06C1903A KCE Call 0.01 0.00 7 12.11 0.10 29 มี.ค. 62 93
ADVA06C1903A ADVANC Call 0.12 0.00 911 12.04 0.40 29 มี.ค. 62 93
BJC06C1901A BJC Call 0.09 12.50 0 11.88 0.48 31 ม.ค. 62 53
LH06C1903A LH Call 0.05 -28.57 15 11.60 0.55 29 มี.ค. 62 93
MINT06C1901A MINT Call 0.09 -25.00 2,664 11.17 0.70 31 ม.ค. 62 53
SCC06C1902A SCC Call 0.15 25.00 733 11.10 0.76 28 ก.พ. 62 72
IVL06C1901A IVL Call 0.09 12.50 239 10.50 0.43 31 ม.ค. 62 53
SPRC06C1902A SPRC Call 0.08 -11.11 3,694 10.46 0.66 28 ก.พ. 62 72
TMB06C1902A TMB Call 0.07 0.00 0 9.96 0.60 28 ก.พ. 62 72
BANP06C1903A BANPU Call 0.07 -12.50 0 9.46 0.38 29 มี.ค. 62 93
CPF06C1903A CPF Call 0.08 0.00 0 9.33 0.74 29 มี.ค. 62 93
MINT06C1903A MINT Call 0.08 -20.00 150 9.28 0.52 29 มี.ค. 62 93
TOP06C1903B TOP Call 0.19 -13.64 418 8.89 0.54 29 มี.ค. 62 93
PTT06C1901A PTT Call 0.22 4.76 2,702 8.55 0.94 31 ม.ค. 62 53
AOT06C1903A AOT Call 0.32 6.67 2,422 7.77 0.95 29 มี.ค. 62 93
KTB06C1902A KTB Call 0.38 2.70 1,190 7.70 1.44 28 ก.พ. 62 72
DTAC06C1901A DTAC Call 0.19 0.00 1,332 7.65 0.77 31 ม.ค. 62 53
TU06C1902A TU Call 0.30 11.11 1,086 7.52 1.25 28 ก.พ. 62 72
BPP06C1903A BPP Call 0.10 0.00 0 7.17 0.30 29 มี.ค. 62 93
BBL06C1902A BBL Call 0.83 2.47 1,751 7.05 2.75 28 ก.พ. 62 72
CENT06C1904A CENTEL Call 0.13 -13.33 299 6.89 0.56 30 เม.ย. 62 112
ITD06C1904A ITD Call 0.17 -10.53 890 6.68 0.84 30 เม.ย. 62 112
TMB06C1903A TMB Call 0.23 0.00 1,738 6.64 1.32 29 มี.ค. 62 93
AAV06C1904A AAV Call 0.19 -5.00 100 6.62 0.64 30 เม.ย. 62 112
SIRI06C1904A SIRI Call 0.16 -5.88 2,753 6.40 0.68 30 เม.ย. 62 112
WHA06C1903A WHA Call 0.35 9.38 1,657 6.38 1.08 29 มี.ค. 62 93
TOP06C1903A TOP Call 0.70 -10.26 1,105 5.98 1.33 29 มี.ค. 62 93
PTTG06C1903A PTTGC Call 0.76 1.33 2,443 5.79 1.39 29 มี.ค. 62 93
STEC06C1903A STEC Call 0.57 -8.06 1,076 5.52 1.30 29 มี.ค. 62 93
COM706C1903A COM7 Call 0.42 -4.55 932 5.38 1.10 29 มี.ค. 62 93
AMAT06C1903A AMATA Call 0.67 9.84 2,014 4.91 1.39 29 มี.ค. 62 93
TRUE06C1906A TRUE Call 0.15 0.00 1,405 4.85 0.62 28 มิ.ย. 62 153
DTAC06C1903A DTAC Call 0.42 2.44 1,342 4.67 1.04 29 มี.ค. 62 93
DELT06C1903A DELTA Call 0.78 -1.27 335 4.60 1.31 29 มี.ค. 62 93
BGRI06C1903A BGRIM Call 0.81 -1.22 1,161 4.59 3.44 29 มี.ค. 62 93
HOT CBG06C1903A CBG Call 0.50 47.06 4,048 4.14 1.07 29 มี.ค. 62 93
MTC06C1901A MTC Call 1.11 5.71 2,107 3.25 1.80 31 ม.ค. 62 53
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
HOT S5006P1812C S50Z18 Put 0.18 -25.00 18,672 36.18 0.59 27 ธ.ค. 61 30
HOT S5006P1812B S50Z18 Put 0.17 -19.05 17,940 27.11 0.42 27 ธ.ค. 61 30
S5006P1812A S50Z18 Put 0.79 -10.23 3,157 18.23 1.31 27 ธ.ค. 61 30
S5006P1812D S50Z18 Put 1.07 -7.76 40 14.19 1.38 27 ธ.ค. 61 30
PTT06P1901A PTT Put 0.26 -3.70 1,579 7.72 1.00 31 ม.ค. 62 53
PTTG06P1903A PTTGC Put 0.25 -3.85 2,224 7.17 0.57 29 มี.ค. 62 93
AOT06P1903A AOT Put 0.35 -5.41 1,523 6.84 0.92 29 มี.ค. 62 93
DTAC06P1903A DTAC Put 0.39 -2.50 664 4.26 0.88 29 มี.ค. 62 93
CBG06P1903A CBG Put 0.63 -27.59 1,837 3.86 1.25 29 มี.ค. 62 93

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0