High Gearing DW | Phatra
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
HOT S5006C1909A S50U19 Call 0.70 1.45 6,633 21.42 1.32 27 ก.ย. 62 49
S5006C1909B S50U19 Call 1.35 -0.74 156 18.46 2.19 27 ก.ย. 62 49
AOT06C1908A AOT Call 0.21 -12.50 1,840 15.05 1.08 21 ส.ค. 62 22
BCH06C1909A BCH Call 0.04 33.33 3,175 14.30 0.37 11 ก.ย. 62 37
CPN06C1908A CPN Call 0.16 14.29 864 13.45 0.73 28 ส.ค. 62 27
S5006C1909C S50U19 Call 1.56 0.00 198 13.27 1.82 27 ก.ย. 62 49
TOP06C1908A TOP Call 0.13 -7.14 700 12.16 0.57 30 ส.ค. 62 29
IVL06C1910A IVL Call 0.05 25.00 2,446 12.11 0.36 16 ต.ค. 62 61
CPAL06C1908A CPALL Call 0.50 -1.96 960 11.29 1.62 21 ส.ค. 62 22
MINT06C1908A MINT Call 0.14 -6.67 825 10.79 0.93 30 ส.ค. 62 29
HOT ROBI06C1910A ROBINS Call 0.14 -33.33 8,251 9.27 0.60 25 ต.ค. 62 67
MAJO06C1909A MAJOR Call 0.11 22.22 3,179 9.22 0.88 4 ก.ย. 62 32
WHA06C1908A WHA Call 0.36 -5.26 310 8.93 1.40 30 ส.ค. 62 29
BTS06C1908A BTS Call 0.29 -9.38 1,810 8.90 2.05 28 ส.ค. 62 27
HOT ERW06C1911A ERW Call 0.10 -23.08 6,064 8.36 0.68 1 พ.ย. 62 72
AMAT06C1909A AMATA Call 0.41 -2.38 3,314 8.32 1.45 4 ก.ย. 62 32
IRPC06C1911A IRPC Call 0.29 7.41 5,017 8.05 0.95 1 พ.ย. 62 72
NEW PTT06C1912A PTT Call 0.25 0.00 6 7.92 1.04 25 ธ.ค. 62 108
PTTG06C1911A PTTGC Call 0.32 -3.03 2,230 7.76 1.01 15 พ.ย. 62 82
SCB06C1912A SCB Call 0.40 5.26 2,840 7.52 1.08 18 ธ.ค. 62 103
TKN06C1909A TKN Call 0.12 0.00 0 7.34 0.49 11 ก.ย. 62 37
DTAC06C1908A DTAC Call 0.45 32.35 4,065 7.25 1.38 21 ส.ค. 62 22
BEM06C1912A BEM Call 0.10 25.00 4,762 7.20 0.68 4 ธ.ค. 62 95
AOT06C1911A AOT Call 0.85 -4.49 1,140 7.11 2.07 22 พ.ย. 62 87
STEC06C1908A STEC Call 0.60 -7.69 110 7.04 4.02 28 ส.ค. 62 27
HMPR06C1910A HMPRO Call 0.34 0.00 660 7.01 1.39 25 ต.ค. 62 67
CK06C1911A CK Call 0.14 0.00 0 6.86 0.87 28 พ.ย. 62 91
ADVA06C1912A ADVANC Call 0.45 -4.26 1,555 6.84 1.43 11 ธ.ค. 62 98
BANP06C1912A BANPU Call 0.23 4.55 1,760 6.67 1.06 11 ธ.ค. 62 98
SAWA06C1908A SAWAD Call 0.61 17.31 890 6.51 1.79 30 ส.ค. 62 29
GLOB06C1911A GLOBAL Call 0.30 0.00 1,010 6.47 1.13 28 พ.ย. 62 91
BJC06C1912A BJC Call 0.34 0.00 1,243 6.30 1.07 11 ธ.ค. 62 98
NEW EA06C1910A EA Call 0.38 0.00 2 6.22 1.10 15 ต.ค. 62 60
TOP06C1911A TOP Call 0.78 -1.27 2,597 6.13 1.73 15 พ.ย. 62 82
AP06C1909A AP Call 0.53 10.42 480 5.88 1.92 18 ก.ย. 62 42
TASC06C1909A TASCO Call 0.73 -6.41 918 5.81 2.05 4 ก.ย. 62 32
MTC06C1908A MTC Call 0.87 35.94 939 5.79 2.17 30 ส.ค. 62 29
OSP06C1912A OSP Call 0.25 -10.71 1,794 5.61 1.00 18 ธ.ค. 62 103
BGRI06C1912A BGRIM Call 0.29 7.41 975 5.49 1.12 4 ธ.ค. 62 95
STEC06C1912A STEC Call 0.20 -4.76 1,570 5.41 1.03 4 ธ.ค. 62 95
NEW GULF06C1912A GULF Call 0.64 0.00 0 5.31 1.33 25 ธ.ค. 62 108
SOLD OUT GULF06C1909A GULF Call 3.42 13.25 64 5.23 3.50 4 ก.ย. 62 32
MTC06C1912A MTC Call 0.55 30.95 3,656 5.13 1.21 4 ธ.ค. 62 95
CHG06C1911A CHG Call 0.30 0.00 275 4.88 1.30 1 พ.ย. 62 72
HOT GPSC06C1912A GPSC Call 0.68 19.30 5,932 4.85 1.17 18 ธ.ค. 62 103
BEAU06C1911A BEAUTY Call 0.27 3.85 1,633 4.72 0.64 1 พ.ย. 62 72
THAN06C1910A THANI Call 0.41 7.89 1,790 4.55 1.33 25 ต.ค. 62 67
ESSO06C1911A ESSO Call 0.26 -10.34 610 4.53 1.13 28 พ.ย. 62 91
KCE06C1911A KCE Call 0.36 -2.70 1,355 4.51 0.90 1 พ.ย. 62 72
KTC06C1911A KTC Call 0.44 25.71 2,762 4.45 1.17 22 พ.ย. 62 87
CKP06C1910A CKP Call 0.64 20.75 866 4.44 2.05 16 ต.ค. 62 61
STA06C1911A STA Call 0.35 0.00 972 4.26 1.21 22 พ.ย. 62 87
TRUE06C1911A TRUE Call 0.65 -2.99 825 4.13 2.06 28 พ.ย. 62 91
CENT06C1908A CENTEL Call 0.01 0.00 0 4.11 0.03 28 ส.ค. 62 27
JAS06C1912A JAS Call 0.52 4.00 2,102 3.97 1.31 18 ธ.ค. 62 103
PSL06C1911A PSL Call 1.12 -6.67 3,725 3.00 1.87 15 พ.ย. 62 82
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006P1909B S50U19 Put 0.07 -12.50 61 34.54 0.21 27 ก.ย. 62 49
S5006P1909A S50U19 Put 0.15 -6.25 914 29.38 0.39 27 ก.ย. 62 49
S5006P1909C S50U19 Put 0.19 -5.00 30 26.06 0.43 27 ก.ย. 62 49
AOT06P1908A AOT Put 0.01 0.00 0 18.80 0.06 21 ส.ค. 62 22
TASC06P1909A TASCO Put 0.01 0.00 1 16.65 0.08 4 ก.ย. 62 32
DTAC06P1908A DTAC Put 0.02 -50.00 8 15.33 0.13 21 ส.ค. 62 22
BTS06P1908A BTS Put 0.01 0.00 0 10.39 0.08 28 ส.ค. 62 27
PTTE06P1910A PTTEP Put 0.23 0.00 1,604 8.85 0.76 16 ต.ค. 62 61
HOT IVL06P1910A IVL Put 0.40 -14.89 8,473 6.43 1.54 16 ต.ค. 62 61
BEM06P1912A BEM Put 0.40 -13.04 2,995 4.33 1.64 4 ธ.ค. 62 95

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0