logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006C1809B S50U18 Call 0.05 0.00 3,173 33.73 27 ก.ย. 61 47
S5006C1809D S50U18 Call 0.07 16.67 1,339 28.64 27 ก.ย. 61 47
PTTG06C1809A PTTGC Call 0.01 0.00 0 26.16 28 ก.ย. 61 48
S5006C1809A S50U18 Call 0.12 9.09 901 26.11 27 ก.ย. 61 47
MINT06C1809A MINT Call 0.01 0.00 0 24.01 28 ก.ย. 61 48
SPRC06C1809A SPRC Call 0.01 0.00 1,000 23.93 28 ก.ย. 61 48
SCC06C1809A SCC Call 0.02 0.00 0 23.71 28 ก.ย. 61 48
S5006C1809C S50U18 Call 0.25 13.64 12 21.00 27 ก.ย. 61 47
TOP06C1809A TOP Call 0.02 0.00 0 20.45 28 ก.ย. 61 48
AOT06C1809A AOT Call 0.03 50.00 1,933 17.95 28 ก.ย. 61 48
AMAT06C1809A AMATA Call 0.02 0.00 0 16.05 28 ก.ย. 61 48
CBG06C1809A CBG Call 0.02 100.00 494 14.98 28 ก.ย. 61 48
S5006C1812A S50Z18 Call 0.45 7.14 773 14.00 27 ธ.ค. 61 108
AAV06C1809A AAV Call 0.02 100.00 50 13.59 28 ก.ย. 61 48
TMB06C1809A TMB Call 0.03 0.00 0 12.93 28 ก.ย. 61 48
S5006C1812B S50Z18 Call 0.50 6.38 0 12.31 27 ธ.ค. 61 108
SAWA06C1811A SAWAD Call 0.02 100.00 4,120 10.65 30 พ.ย. 61 91
PTT06C1811A PTT Call 0.08 0.00 1 10.32 30 พ.ย. 61 91
CPAL06C1811B CPALL Call 0.14 0.00 0 9.81 30 พ.ย. 61 91
HOT WHA06C1809A WHA Call 0.17 0.00 4,296 9.76 28 ก.ย. 61 48
ADVA06C1809A ADVANC Call 0.47 -4.08 2,909 9.15 28 ก.ย. 61 48
HMPR06C1811A HMPRO Call 0.13 -7.14 0 8.56 30 พ.ย. 61 91
ROBI06C1809A ROBINS Call 0.17 13.33 0 8.39 28 ก.ย. 61 48
THAI06C1809A THAI Call 0.09 0.00 0 8.34 28 ก.ย. 61 48
COM706C1809A COM7 Call 0.15 7.14 14 8.31 28 ก.ย. 61 48
STEC06C1809A STEC Call 0.21 23.53 1,000 8.29 28 ก.ย. 61 48
BCH06C1811A BCH Call 0.14 0.00 120 7.81 30 พ.ย. 61 91
KBAN06C1811A KBANK Call 0.54 -3.57 2,744 7.63 30 พ.ย. 61 91
CPF06C1809A CPF Call 0.51 6.25 0 7.48 28 ก.ย. 61 48
BPP06C1809A BPP Call 0.33 17.86 876 7.37 28 ก.ย. 61 48
SCC06C1902A SCC Call 0.26 0.00 383 7.36 28 ก.พ. 62 150
LH06C1809A LH Call 0.25 13.64 0 7.28 28 ก.ย. 61 48
BCPG06C1811A BCPG Call 0.17 41.67 0 7.26 30 พ.ย. 61 91
BANP06C1810A BANPU Call 0.24 0.00 200 7.13 31 ต.ค. 61 69
MINT06C1901A MINT Call 0.16 14.29 20 7.08 31 ม.ค. 62 131
GPSC06C1811A GPSC Call 0.28 7.69 18 7.00 30 พ.ย. 61 91
BJC06C1901A BJC Call 0.22 -4.35 120 6.88 31 ม.ค. 62 131
PTTE06C1811A PTTEP Call 0.35 2.94 1,223 6.82 30 พ.ย. 61 91
TU06C1902A TU Call 0.16 6.67 3,500 6.73 28 ก.พ. 62 150
GLOB06C1809A GLOBAL Call 0.29 -12.12 1,020 6.66 28 ก.ย. 61 48
SPAL06C1809A SPALI Call 0.41 5.13 4,186 6.55 28 ก.ย. 61 48
SCB06C1811A SCB Call 0.36 9.09 732 6.36 30 พ.ย. 61 91
KTB06C1902A KTB Call 0.32 0.00 720 6.25 28 ก.พ. 62 150
TRUE06C1811A TRUE Call 0.11 22.22 480 6.24 30 พ.ย. 61 91
CPN06C1811A CPN Call 0.41 -2.38 0 6.17 30 พ.ย. 61 91
IRPC06C1811A IRPC Call 0.17 6.25 152 6.09 30 พ.ย. 61 91
BBL06C1902A BBL Call 0.64 -1.54 859 5.97 28 ก.พ. 62 150
BDMS06C1811A BDMS Call 0.69 -5.48 1 5.89 30 พ.ย. 61 91
HOT SPRC06C1902A SPRC Call 0.35 9.38 9,635 5.86 28 ก.พ. 62 150
TMB06C1902A TMB Call 0.19 0.00 205 5.78 28 ก.พ. 62 150
PTT06C1901A PTT Call 0.35 0.00 1,712 5.53 31 ม.ค. 62 131
KCE06C1809A KCE Call 1.08 -0.92 32 5.52 28 ก.ย. 61 48
IVL06C1901A IVL Call 0.36 12.50 489 5.51 31 ม.ค. 62 131
DTAC06C1901A DTAC Call 0.19 -5.00 3 5.38 31 ม.ค. 62 131
PTG06C1810A PTG Call 0.09 0.00 1 4.76 31 ต.ค. 61 69
HOT MTC06C1901A MTC Call 0.47 6.82 7,874 3.83 31 ม.ค. 62 131
HOT CPAL06C1811A CPALL Call 0.92 -1.08 4,551 3.81 30 พ.ย. 61 91
TRUE06C1906A TRUE Call 0.27 12.50 0 3.78 28 มิ.ย. 62 231
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006P1809D S50U18 Put 0.66 -9.59 0 -14.18 27 ก.ย. 61 47
S5006P1809C S50U18 Put 1.48 -8.07 8 -12.71 27 ก.ย. 61 47
S5006P1809B S50U18 Put 1.06 -7.02 533 -11.62 27 ก.ย. 61 47
S5006P1812B S50Z18 Put 0.71 -6.58 426 -9.90 27 ธ.ค. 61 108
S5006P1809A S50U18 Put 1.96 -4.85 230 -8.78 27 ก.ย. 61 47
S5006P1812A S50Z18 Put 1.80 -5.26 11 -8.35 27 ธ.ค. 61 108
DTAC06P1809A DTAC Put 0.59 1.72 913 -4.68 28 ก.ย. 61 48
PTT06P1901A PTT Put 0.52 0.00 2,862 -4.29 31 ม.ค. 62 131
CBG06P1809A CBG Put 1.63 -13.30 166 -3.26 28 ก.ย. 61 48

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0