logo-preload

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.phatrawarrant.com (“เว็บไซต์”) นี้ขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการไม่ว่าส่วนใดของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อมูล ข้อความ เนื้อหาทุกรูปแบบที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) รูปภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง กราฟิกต่างๆ เครื่องหมายการค้า รูปแบบการนำเสนอ รวมถึงโปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้อยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ข้อมูลในเว็บไซต์” เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลในเว็บไซต์ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท บริษัทเพียงอนุญาตให้ท่านเข้าชม ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใช้งานส่วนตนเท่านั้น ห้ามใช้วิธีการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลในเว็บไซต์ในเชิงพาณิชโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท


ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอ จูงใจ การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาใดๆ ไม่ว่าเรื่องการลงทุน ข้อกฎหมายหรือภาษี ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีทั้งข้อมูลจริงในอดีต ข้อมูลที่สมมติขึ้น รวมถึงข้อมูลที่บริษัทอาจรวบรวมจากหลายที่มา ดังนั้นบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่รับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

อนึ่ง บริษัทไม่รับรองว่าการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก การไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเป็นผลมาจากความผิดพลาดของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของบริษัทปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของท่าน ซึ่งรวมถึงไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล การสูญเสียผลประโยชน์ รวมถึงค่าใช้จ่าย หรือบรรดาความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทไม่รับรองและรับผิดชอบในการตัดสินใจหรือการกระทำใดอันเกิดจากความเชื่อถือในข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์


การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เนื้อหาในเว็บไซด์อาจปรากฏหลักทรัพย์ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้นเองหรือเป็นผู้จัดทำบทความหรือบทวิเคราะห์ที่อ้างถึงหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือทำหน้าที่เป็น Market Maker สำหรับหลักทรัพย์นั้น หรือบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมกับหลักทรัพย์นั้น ดังนั้นบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับท่าน ท่านจึงควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนของท่านเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม


การแก้ไขและการแยกจากกันได้

บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอนหรือแก้ไข เนื้อหา ลักษณะ ขอบเขต นโยบาย ฯลฯ ของเว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือมีเหตุให้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแยกออกและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ยังคงใช้บังคับได้นั้น


การรักษาข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ และข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทหรือบริษัทในอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังนี้ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการ เป็นต้น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้นหรือกระทำตามกฎหมาย คำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย

แม้บริษัทจะมีนโยบายและมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของเราที่ phatrawarrant@phatrasecurities.com


การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้การระงับหรือยกเลิกดัง


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใต้หลักการขัดกันของกฎหมาย